Per fer-me soci...

Condicions per ser usuari/a del Casal: 

a) Haver complert els 50 anys. 
b) Abonar la quota anual. 
c) Respectar els drets i obligacions que es reflecteixen en els Estatuts del Col·lectiu. 

Les activitats d'aquest Col·lectiu estan dirigides al seus associats i per esdevenir soci cal facilitar els següents elements a la Junta Directiva: 

*Adreça actual (postal i electrònica si en té) 
*DNI (fotocopia) 
*Telèfon
*2 fotos carnet 
*Estar al corrent de pagaments. 

 Quota anual de soci de l'any 2018: 16 

Oficina, dilluns i dimecres laborables, de 17:00 h a 19:00 h.